CADRU LEGAL

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, modificată;

 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
 • O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activităţile de management resurse umane în unităţile de politie ale M.A.I.;
 • Legea 267/2021 pentru completarea O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - cu modificările ulterioare;

 • Legea nr. 60/1990 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu modificările ulterioare;

 • Legea nr. 53/1998 privind ratificarea Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal;

 • OG nr.11/2006 privind combaterea violenţei în sport;

 • Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare pentru ordine publică;

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor;

 • Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea 290/2005;

 • Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările ulteriore;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – aprobată prin Legea nr.49/2006;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului - cu modificările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional;

 • Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

 • Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

 • Hotărârea Guvernului nr. 922/1995 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare;

 • Legea nr. 241/15.07.2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

 • Hotărârea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistică.

 • Oug 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;

 • Oug 55/2002 republicata  privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi;

 • Legea 205/2004, republicata, privind protectia animalelor;

 • Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;

 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

 • H.G. nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

 • Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

 • Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen.

 • O.M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din SINS sau SIS;

 • O.U.G. nr. 103/2006, republicată (aprobată prin Legea nr. 104/2007) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale;

 • Ordinul Comun al M.A.I. şi P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;

 • Legea nr. 86/2006 privind codul vamal al României;

 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;
 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • O.U.G. nr.  77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • O.M.A.I. nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.