Obţinerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

     Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar, însoţită de:

     Acte necesare
•    cererea tip completată
/se generează automat la ghișeu;
•    actul de identitate
în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

      În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obţine de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

     Acte necesare
•    cererea tip completată
/se generează automat la ghișeu;
•    actul de identitate al părintelui/tutorelui, în original;
•    certificatul de naştere al minorului, în original;


  În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit:

      Acte necesare

•    cererea tip completată;

•   actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

•  procura autentificată de un notar public. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

•   împuternicire avocaţială. În ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

​     În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-şi demonstreze calitatea.

     În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale

ALTE INFORMAŢII DE INTERES

     Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.
Aceste adeverinţe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar şi se utilizează exclusiv în străinătate.
     Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.
     Pentru situaţiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverinţelor în termen de 10 zile de la data solicitării.
     Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Obţinerea Certificatului de integritate comportamentală

La nivelul ghișeelor de cazier judiciar se eliberează, în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar, și Certificate de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează de regulă „pe loc” sau  în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Certificatul de integritate comportamentală  este  valabil  6 luni de la data eliberării și numai în scopul în care a fost eliberat.

 Acte necesare
•    cererea tip completată
/se generează automat la ghișeu;
•    actul de identitate 
în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

    
Obţinerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

   Certificatul de cazier judiciar pentru PERSOANA JURIDICĂ se poate obține prin împuternicit sau reprezentant legal care trebuie să își dovedească această calitate și care va prezenta următoarele acte:

  • Actul de identitate în original al deponentului;
  • Dovada calității de reprezentant legal/împuternicit al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului, respectiv Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010, înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante.

Certificatul de cazier judiciar pentru PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA), ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE ȘI ÎNTREPRINDERI FAMILIALE

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008 nu au personalitate juridică și nu răspund penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică (cu respectarea Cap. II, lit. A).

ALTE INFORMAŢII DE INTERES

     Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare, este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

*PRECIZARI FORMULAR STANDARD MULTILINGV   

Formularele standard multilingve sunt instrumente ajutătoare pentru traducere, ce pot însoţi certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice.

Formularele se anexează numai la certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar.

Acestea sunt scutite de taxe și nu au valoare juridică autonomă dacă nu sunt însoțite de certificatul de cazier judiciar.

Scopul acestor formulare este de a facilita traducerea în faţa autorităţilor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca autoritatea statului membru căreia i se prezintă documentul oficial să considere că informațiile incluse în formular sunt suficiente pentru prelucrarea certificatului de cazier judiciar.

Formularele standard multilingve se eliberează în centrele în care se emit certificate de cazier judiciar de către structurile teritoriale de cazier judiciar şi lucrătorii desemnaţi din cadrul ghişeelor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Cererea poate fi depusă în același timp cu cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar sau la o data ulterioară, situaţie în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia (6 luni de la eliberare).

Cererea va fi soluţionată în termen de 3 zile de la primire sau pe loc, în cazul în care persoanei nu i se poate elibera formular standard multilingv.